Bảo hiểm du lịch trong nước

  • Tính phí
  • Đăng nhập
  • Thanh toán & giao hàng

Tính phí

Số người tham gia:
Số tiền bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm là số tiền tối đa XTI có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất về người xảy ra trong chuyến đi. 

Số tiền bảo hiểm du lịch trong nước XTI bán theo hạn mức, Quý khách tự lựa chọn hạn mức phù hợp nhu cầu của mình.

Hình thức tham gia

Khách du lịch chỉ tham gia bảo hiểm ở các khu vực du lịch

Ngày đi
Ngày về
Số ngày du lịch :